KONKURS na najlepsze zdjęcia drukarek Builder 3D Printers podczas Dnia Druku 3D w Kielcach

Dziękujemy wszystkim za spotkanie w Kielcach w sobotę 6 września podczas Dnia Druku 3D i zainteresowanie naszymi drukarkami, a szczególnie za niezliczoną ilość pytań. Staraliśmy się pokazać nie tylko drukarki, ale przede wszystkim efekty ich pracy. Impreza cieszyła się wielkim zainteresowaniem i była okazją do poznania niemal wszystkich najważniejszych podmiotów na rynku 3D.

 

Z okazji tego pierwszego tak udanego spotkania z polską szeroką publicznością, ogłaszamy konkurs na najlepsze zdjęcia z drukarką Builder 3D Printers zrobione podczas Dnia Druku 3D. Jeśli masz zdjęcie, na którym widać naszą drukarkę lub wykonany na niej wydruk, prześlij nam go na maila. Każda osoba, która prześle zdjęcia dostanie od nas wydruk – niespodziankę, a najlepsze zdjęcia nagrodzimy możliwością wykonania bezpłatnego druku testowego do 20 godzin pracy drukarki z własnego lub gotowego pliku testowego (do ustalenia).

 

Zdjęcia prosimy przesyłać z podpisanym oświadczeniem (w formie elektronicznej jako treść wiadomości e-mail):

„1. Jako autor i wyłączny dysponent praw autorskich do nadesłanego zdjęcia/zdjęć, upoważniam (udzielam licencji) organizatora konkursu AGS Euremiusz Piechura, z siedzibą w Swarzędzu, ul. Kaczorowskiego 6, na zasadzie niewyłączności, do nieodpłatnego korzystania i rozporządzania, w tym edycji (np. kadrowanie, retusz), zgłoszonymi do konkursu pracami (zdjęciami), w sposób nieograniczony terytorialnie, czasowo oraz co do liczby zwielokrotnień na następujących polach eksploatacji: utrwalanie (zapisu) we wszystkich dostępnych formatach – zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach obrazu – wprowadzania do pamięci komputera – publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez Internet, w związku z konkursem, a także w celach promocyjnych i komercyjnych.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez organizatora konkursu w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu, o którym mowa powyżej, w tym na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu.

3. Zapoznałem się i akceptuję warunki regulaminu konkursu określone na stronie www.3dboom.pl.”

 

Na zdjęcia czekamy do 20 września.

 

 

REGULAMIN KONKURSU

NA ZDJĘCIA DRUKAREK BUILDER 3D PRINTERS LUB WYKONANYCH NA NICH WYDRUKÓW

ZROBIONE PODCZAS DNIA DRUKU 3D W KIELCACH 6 WRZEŚNIA 2014 ROKU

I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest dystrybutor drukarek Builder 3D Printers w Polsce – AGS Euremiusz Piechura z siedzibą w Swarzędzu k/Poznania, ul. Kaczorowskiego 6, tel. 602 780 679, e-mail: biuro@3dboom.pl (dalej: organizator).
II. Cel konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych zdjęć zrobionych podczas Dnia Druku 3D w Kielcach 6 września 2014 roku przedstawiających drukarkę lub drukarki Builder 3D Printers lub wykonane na nich wydruki. Drukarki i/lub wydruki lub też łatwo dające się zidentyfikować ich elementy mogą być obiektem centralnym zdjęcia lub też jego fragmentem.
2. Ponadto każda osoba-autor nadesłanego zdjęcia otrzyma wydruk niespodziankę za udział w konkursie.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu (dalej: uczestnik) mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, podmioty występujące wspólnie: s.c. i konsorcjum uczestników (zespół autorów, zespoły autorskie), które będą związane umową w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia.
2. Przepisy dotyczące uczestników stosuje się odpowiednio do uczestników biorących wspólnie udział w konkursie.
3. Organizator, jego pracownicy i ich najbliższe rodziny nie mogą brać udziału w konkursie ani pomagać uczestnikom (np. poprzez udzielanie dodatkowych informacji itp.).
4. W imieniu osób niepełnoletnich zdjęcia mogą zgłaszać wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie. W przypadku osób niepełnoletnich należy dołączyć stosowne oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego. Wyrażenie zgody przez rodzica lub prawnego opiekuna jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
5. Zgłoszenie zdjęcia jest bezpłatne.
6. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu więcej niż jedno zdjęcie.
7. Zdjęcie/zdjęcia należy nadsyłać w formacie cyfrowym (np. JPEG) na adres e-mail biuro@3dboom.pl, jako temat wiadomości wpisując „Konkurs Dzień Druku 3D”.
8. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz, w przypadku wygranej, na umieszczenie imienia i nazwiska na liście laureatów konkursu w Internecie oraz w informacjach prasowych, a także na przetwarzanie (np. kadrowanie, retusz) oraz publikację zdjęcia/zdjęć w Internecie w celach promocyjnych i komercyjnych z podaniem imienia i nazwiska autora. W treści zgłoszenia konkursowego należy dopisać „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez organizatora konkursu w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu, o którym mowa powyżej, w tym na ich opublikowanie w środkach masowego przekazu.”
9. Do konkursu nie dopuszcza się zdjęć:
1) naruszających prawa autorskie innych podmiotów;
2) naruszających godność ludzką lub inne równie istotne wartości;
3) nie spełniających wymogów regulaminu konkursu.
10. Organizator zastrzega sobie prawo niewykorzystania wybranego zdjęcia/zdjęć.
IV. Termin i miejsce składania prac konkursowych
1. Prace konkursowe wraz z danymi kontaktowymi autora (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) i stosownym oświadczeniem dotyczącym praw autorskich, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacji regulaminu należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2014 r. do godziny 24.00 na adres biuro@3dboom.pl.
2. Osobą upoważnioną ze strony organizatora do kontaktu z uczestnikami jest Remi Piechura, tel. +48 602 780 679, biuro@3dboom.pl.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu tygodnia od wygaśnięcia terminu nadsyłania prac konkursowych.
4. Zdjęcia złożone po wyznaczonym terminie nie będą dopuszczone do konkursu.
5. Wszystkie zgłoszone prace konkursowe pozostają w archiwum organizatora.
V. Prawa autorskie
1. Uczestnicy biorący udział w konkursie muszą być autorami lub współautorami zdjęcia/zdjęć oraz posiadać do nich pełnię praw autorskich.
2. Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem uczestnika, że uczestnik jest wyłącznym dysponentem nieograniczonych praw autorskich do zgłoszonych do konkursu prac. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość oświadczenia ani też w żaden sposób nie jest zobowiązany do jej weryfikacji.
3. Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem uczestnika, że zgłoszone prace konkursowe nie naruszają w żaden sposób dóbr osób trzecich, w tym prawa do ochrony wizerunku. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość oświadczenia ani też w żaden sposób nie jest zobowiązany do jej weryfikacji.
4. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich dotyczące praw autorskich oraz innych do nadesłanych przez siebie prac konkursowych.
5. Wraz z pracami konkursowymi w treści wiadomości należy dopisać „Jako autor i wyłączny dysponent praw autorskich do nadesłanego zdjęcia/zdjęć, upoważniam (udzielam licencji) organizatora konkursu AGS Euremiusz Piechura, z siedzibą w Swarzędzu, ul. Kaczorowskiego 6, na zasadzie niewyłączności, do nieodpłatnego korzystania i rozporządzania, w tym edycji (np. kadrowanie, retusz), zgłoszonymi do konkursu pracami (zdjęciami), w sposób nieograniczony terytorialnie, czasowo oraz co do liczby zwielokrotnień na następujących polach eksploatacji: utrwalanie (zapisu) we wszystkich dostępnych formatach – zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach obrazu – wprowadzania do pamięci komputera – publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez Internet, w związku z konkursem, a także w celach promocyjnych i komercyjnych.”, podpisując imieniem i nazwiskiem uczestnika-autora pracy konkursowej.
VI. Dyskwalifikacja
Praca konkursowa zostanie zdyskwalifikowana, jeżeli:
1) zostanie przedłożona po dacie zamknięcia konkursu;
2) nie spełni wymogów regulaminu konkursu.
VII. Rodzaj i wysokość nagród
1. Upoważniony przedstawiciel organizatora wyłoni spośród nadesłanych prac co najmniej jedną najlepszą, która zostanie nagrodzona nagrodą główną. W zależności od poziomu jakościowego prac konkursowych organizator może przyznać więcej nagród głównych.
2. Nagrodę główną stanowi bezpłatne wykonanie wydruku na drukarce Builder 3D Printers z pliku własnego uczestnika lub z wybranego przez niego gotowego pliku testowego. W każdym przypadku plik musi spełniać niezbędne wymogi techniczne umożliwiające druk, a czas konieczny do jego wykonania nie może przekraczać 20 godzin pracy jednej drukarki.
3. Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma wydruk niespodziankę jako nagrodę za udział w konkursie, jeśli jego praca konkursowa nie zostanie wybrana do nagrody głównej.
4. Jeden uczestnik konkursu może zostać nagrodzony tylko jedną nagrodą niezależnie od liczby nadesłanych lub nagrodzonych prac.
5. Wartość nagrody stanowi jedyne wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do zdjęcia/zdjęć na polach eksploatacji wskazanych w regulaminie.
VIII. Sposób podania wyników konkursu do publicznej wiadomości
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora www.3dboom.pl. Autorzy prac nagrodzonych nagrodą główną zostaną dodatkowo poinformowani o wynikach pocztą elektroniczną.
IX. Unieważnienie konkursu
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku:
1) gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,
2) gdy wszystkie prace konkursowe nie spełnią warunków regulaminu,
3) niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych.
X. Postanowienie końcowe
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu, bez wyjątków i wyłączeń.
2. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź zmiany w harmonogramie wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych uczestników konkursu. O wszelkich zmianach organizator będzie informować na oficjalnej stronie internetowej www.3dboom.pl.


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________¨
__