OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Informacje ogólne

 

1.1 Sprzedaż towarów i usług, w tym poprzez sklep internetowy, działający m.in. pod adresem www.3dboom.pl oraz www.prodim3d.pl, zwany dalej sklepem, jest prowadzona przez firmę AGS Euremiusz Piechura z siedzibą w Swarzędzu, przy ul. Kaczorowskiego 6, zwaną dalej AGS, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem 4778Z; NIP 777-234-33-18, Regon 302752775.

1.2 Sprzedaż prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza nim w PLN, z wykorzystaniem aktualnych kursów wymiany walut.

1.3 Sprzedaż towarów poprzez sklep jest ograniczona do ilości zwyczajowo przyjętych w handlu konsumenckim. Ilości hurtowe towarów są dostępne według osobnego cennika dla klientów firmowych w Dziale Sprzedaży (kontakt: biuro@3dboom.pl, tel. 602 780 679).

1.4 Sprzedaż produktów podlega wyłącznie niniejszym warunkom sprzedaży. Inne warunki sprzedaży, przede wszystkim warunki sprzedaży pochodzące od klientów, obowiązują tylko wtedy, jeżeli zostaną przez nas uznane.

1.5 Towary prezentowane na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient przesyłając zamówienie do sklepu składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Wysłane przez sklep na podany przez klienta adres e-mail potwierdzenie wysyłki towarów stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. Informacje o produktach zamieszczone w sklepie nie oznaczają, że produkty są dostępne w magazynie lub u naszych dostawców.

2. Zamówienia i sprzedaż

 

2.1 Zamówienia są przyjmowane przez całą dobę na stronie www.3dboom.pl oraz www.prodim3d.pl, a także mailowo pod adresem biuro@3dboom.pl.

2.2 Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje drogą mailową potwierdzenie otrzymania jego zamówienia. W potwierdzeniu tym wskazane będą dane zamówienia, jak również warunki sprzedaży. Poprzez potwierdzenie otrzymania zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy; potwierdzenie otrzymania zamówienia dokumentuje jedynie fakt, że zamówienie dotarło do sklepu.

2.3 Zastrzegamy sobie warunek przyjęcia zamówienia; nie jesteśmy zobowiązani do zawarcia umowy na podstawie zamówienia. Zawarcie umowy powstaje dopiero wtedy, kiedy realizujemy wysyłkę zamówionego towaru.

2.4 Do czasu pełnej zapłaty ceny wysłane przez nas towary pozostają naszą własnością.

2.5 AGS zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, które wzbudza wątpliwości, gdy np. brak danych niezbędnych do transportu lub są one w sposób jednoznaczny nieprawidłowe lub gdy w sposób nie budzący wątpliwości doszło do pomyłki przy składaniu zamówienia przez kupującego. W takim przypadku sklep jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby takie dane uzyskać poprzez kontakt pisemny lub telefoniczny z kupującym i zrealizować zamówienie, gdy wątpliwości ustaną.

2.6 Ceny na stronach internetowych sklepu zawsze podane są w formie brutto zawierającej podatek VAT według aktualnych stawek oraz w formie netto bez podatku VAT. Za każdą przesyłkę doliczana jest dodatkowo opłata według cennika.

2.7 AGS zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów, wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz innych zmian w ofercie i formie prowadzonej sprzedaży. Zmiany nie są wiążące dla zamówień, które wpłynęły przed ich wprowadzeniem.

2.8 Zamówienie zostanie zrealizowane w wyznaczonym terminie pod warunkiem, że zamówiony towar znajduje się w magazynie lub u dostawców AGS. W przeciwnym przypadku klient jest informowany o stanie zamówienia i decyduje o zmianach w sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, rezygnacja z zamówienia bądź wydłużenie czasu oczekiwania).

2.9 Faktura VAT jest wystawiana na życzenie klienta w ciągu 7 dni od sprzedaży towaru; do pozostałych zamówień sprzedawca wystawia paragon fiskalny.

2.10 Zamówienie może być aktualizowane przez kupującego do momentu otrzymania przez klienta e-maila potwierdzającego wysłanie zamówionego towaru.

2.11 Przy sprzedaży promocyjnej liczba towarów jest ograniczona i zamówienia są realizowane w kolejności wpłynięcia aż do wyczerpania zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży.

2.12 Jeśli zamówione towary są dostępne w magazynie, termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku). Termin ten jest liczony: (a) w przypadku płatności przy odbiorze od momentu wpłynięcia do sklepu prawidłowo złożonego zamówienia; (b) w przypadku pozostałych zamówień konieczne jest dodatkowo pozytywne zakończenie procesu przedpłaty. Termin może ulec wydłużeniu, jeśli klient będzie wprowadzał zmiany w formularzu zamówienia po jego wysłaniu. W takim przypadku czas ten może się wydłużyć o okres konieczny do dokonania zmian, o czym klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.

3. Wysyłka i opłaty

3.1 Towary dostarczane są do klienta za pośrednictwem poczty kurierskiej według aktualnego cennika sklepu.

3.2 Sklep udostępnia następujące formy płatności:

– przelewem bankowym,
– online w systemie Dotpay oraz/lub PayU,
– przy odbiorze (do kwoty 200 zł).

Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia wskazanych wyżej rodzajów płatności poprzez wyłączenie możliwości korzystania z jednej lub więcej metod płatności.

3.3 Zamówienia klienta, który przy wcześniejszym zamówieniu nie odebrał przesyłki, będą realizowane jedynie z wykorzystaniem innych form płatności niż płatność przy odbiorze.

4. Prawo odstąpienia od umowy

4.1 Konsument, a więc osoba fizyczna, może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie w terminie do 10 dni. Termin ten jest liczony od otrzymania niniejszego pouczenia w formie tekstowej, jednak nie wcześniej niż przed otrzymaniem towaru. Odstąpieniu od umowy towarzyszy zwrot zakupionej lub zakupionych rzeczy. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.).

4.2 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy składać pocztą lub elektronicznie na adres biuro@3dboom.pl, odsyłając towar zwracany w powyższy sposób na adres: AGS, ul. Kaczorowskiego 6, 62-020 Swarzędz. Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem.

4.3 Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć dane osobowe umożliwiające identyfikację zamówienia oraz zwrot pieniędzy na konto bankowe.

4.4 W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy świadczenia każdej ze stron podlegają zwrotowi; wydaniu podlegają także uzyskane korzyści (np. odsetki). Jeżeli zwrot świadczenia w całości lub w części jest niemożliwy, bądź też towar jest odsyłany w stanie pogorszonym, na przykład w uszkodzonym lub innym od oryginalnego opakowaniu, klient jest zobowiązany do wyrównania ubytku wartości.

Powyższe nie znajduje zastosowania w przypadku przekazania rzeczy, kiedy pogorszenie jej stanu wynika wyłącznie ze sprawdzenia rzeczy w takim zakresie, w jakim rzecz mogłaby być sprawdzona w sklepie stacjonarnym.

Klient może uniknąć obowiązku w zakresie wyrównania ubytku z tytułu pogorszenia stanu rzeczy na skutek jej użycia w sposób zgody z celem, do jakiego jest przeznaczona, jeśli nie używał rzeczy jak właściciel i zaniechał wszystkiego, co może prowadzić do zmniejszenia jej wartości.

Rzeczy, które mogą zostać wysłane w paczkach, powinny być odesłane. Rzeczy, które nie mogą zostać odesłane w paczce, muszą zostać dostarczone.

Wszelkie płatności muszą zostać zwrócone w terminie 14 dni. Termin ten rozpoczyna się dla klienta z dniem wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub też odesłania rzeczy, dla nas od momentu ich otrzymania.

4.5 Przesyłka zwrotna odbywa się na koszt i niebezpieczeństwo kupującego, dlatego zalecamy dochowanie należytej staranności przy jej odpowiednim zapakowaniu na czas transportu. Zaleca się w tym celu użycie oryginalnych opakowań.

5. Roszczenia z tytułu wad rzeczy i odpowiedzialność odszkodowawcza w sprzedaży konsumenckiej

5.1 W sprzedaży konsumenckiej, a więc osobom fizycznym, w zakresie wad prawnych i fizycznych rzeczy obowiązują regulacje ustawowe. Wszelkie informacje o towarach są informacjami o ich właściwościach i nie stanowią dodatkowej gwarancji.

5.2 Reklamacje należy składać pocztą na adres AGS, ul. Kaczorowskiego 6, 62-020 Swarzędz lub elektronicznie na adres biuro@3dboom.pl wraz z kopią dowodu zakupu. W opisie reklamacji prosimy podać numer seryjny urządzenia, a także jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym daty wystąpienia wady. Prosimy również o podanie danych do kontaktu, a także w miarę możliwości o dołączenie zdjęcia/zdjęć dokumentujących zauważone nieprawidłowości.

5.3 Reklamacje są rozpatrywane przez AGS niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od wpłynięcia zgłoszenia.

5.4 W przypadku, gdy reklamacja jest uzasadniona, sprzedawca zobowiązuje się do naprawy rzeczy lub jej wymiany na nową, wolną od wad na swój koszt; jeśli nie będzie to możliwe, sprzedawca zwraca klientowi cenę towaru wraz z kosztami przesyłki w obie strony.

5.5 W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej odpowiadamy jedynie za działania umyślne oraz będące wynikiem rażącego niedbalstwa naszych organów oraz osób, którymi posługujemy się przy wykonaniu zobowiązania. Bez względu na stopień zawinienia odpowiadamy za szkody wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia. Ponadto odpowiadamy także za lekkie niedbalstwo naszych organów lub osób, którymi posługujemy się przy wykonaniu zobowiązania, w przypadku niemożności świadczenia, zwłoki ze spełnieniem świadczenia, niedotrzymania gwarancji oraz w przypadku naruszenia innego istotnego zobowiązania umownego; istotnymi zobowiązaniami są te zobowiązania, na których dotrzymaniu mogą klienci regularnie polegać, albo takie, które umożliwiają wykonanie umowy. W przypadku naruszenia tych zobowiązań na skutek lekkiego niedbalstwa nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód typowych, z których wystąpieniem musimy się zdroworozsądkowo liczyć przy zawarciu umowy. Z wyjątkiem szkody w postaci śmierci lub uszkodzenia ciała, nasza odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty stanowiącej 125% ceny produktów. Nasza odpowiedzialność odszkodowawcza wykraczająca poza odpowiedzialność wynikającą z powyższych reguł jest wyłączona. Wskazane powyżej ograniczenia odpowiedzialności obowiązują także na korzyść naszych organów oraz osób, którymi posługujemy się przy wykonaniu zobowiązań.

AGS nie ponosi odpowiedzialności w szczególności z tytułu:

 • szkody spowodowanej uszkodzeniem lub niekompletnością produktu/usługi, jeśli zostało naprawione przez AGS w rozsądnym terminie;
 • pośredniej lub następczej szkody, takiej jak utrata zysków, wynagrodzenia, utrata danych lub przewidywanych oszczędności;
 • szkody, której klient mógł uniknąć stosując się do wskazówek i instrukcji AGS;
 • szkody, która powstała w konsekwencji użytych przez AGS materiałów przekazanych AGS przez Klienta lub działań AGS podjętych zgodnie z klienta instrukcją;
 • jakiejkolwiek szkody powstałej w wyniku nie zachowania przez klienta kopii zapasowych danych i programów komputerowych.

6. Roszczenia z tytułu wad rzeczy i odpowiedzialność odszkodowawcza w sprzedaży niekonsumenckiej, czyli podmiotom nie będącym jednocześnie konsumentami

6.1 W sprzedaży niekonsumenckiej, a więc podmiotom, których nie obejmują ustawowe regulacje dotyczące ochrony konsumentów i niezgodności towaru z umową, w zakresie wad fizycznych rzeczy obowiązuje gwarancja. Przepisy dotyczące rękojmi zostają wyłączone i nie mają zastosowania.

6.2 Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty sprzedawane pod marką Intamsys, Modix, Modix 3Dboom, Builder 3D Printers, Builder, Prodim oraz 3Dboom zakupione w salonie firmowym AGS oraz sklepie internetowym pod adresami www.3dprinter4u.com.pl, www.3dboom.pl, www.prodim3d.pl zwane dalej towarem lub urządzeniem. Pozostałe sprzedawane produkty innych producentów objęte są gwarancją właściwego producenta, jeśli dotyczy, a wynikające z niej prawa i obowiązki zostają przeniesione na klienta w momencie ich sprzedaży.

6.3 Gwarancji na towar w systemie door-to-door udziela firma AGS Euremiusz Piechura z siedzibą w Swarzędzu przy ul. Kaczorowskiego 6, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem 4778Z; NIP 777-234-33-18, Regon 302752775.

6.4 AGS gwarantuje prawidłową pracę urządzenia przez okres 6 miesięcy od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Termin ten ulega przedłużeniu o czas, w którym klient, wskutek wady towaru objętego gwarancją, nie mógł z niego korzystać, licząc od dnia zgłoszenia wady AGS.

6.5 W miejsce podstawowej sześciomiesięcznej gwarancji AGS oferuje możliwość wykupienia za opłatą pakietów wydłużonej ochrony gwarancyjnej nawet do 24 miesięcy na tych samych opisanych tu zasadach. Warunkiem ich uzyskania jest wykupienie usługi „Przedłużenie Ochrony Gwarancyjnej”, nie później niż 14 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży urządzenia, którego przedłużenie gwarancji ma dotyczyć.

6.6 Odpowiedzialność AGS obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu oraz w wyniku jego prawidłowego użytkowania z użyciem materiału dedykowanego (polilaktydu – w skrócie PLA). Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku lub w związku ze zmianami części urządzenia lub jego naprawą, która miała miejsce bez wcześniejszego pisemnego porozumienia stron, a także wynikłych z powodu prawidłowego bądź nieprawidłowego korzystania z materiałów innych niż dedykowany. AGS nie jest zobowiązane do naprawy towaru ani świadczenia innych usług z tytułu gwarancji w przypadku wady powstałej z przyczyn działania siły wyższej, a także z przyczyn o charakterze zewnętrznym, takich jak wypadek, wilgoć, napięcie elektryczne lub inne zjawiska przyrody. Niezależnie od powyższego, pod warunkiem, że nic innego nie wynika z gwarancji, gwarancyjne usługi serwisowe nie obejmują: usług świadczonych poza normalnymi godzinami pracy, usług o charakterze zapobiegawczym, konserwacji urządzenia, wad elementów nietrwałych i uszkodzeń urządzenia z nich wynikających, a także wady urządzenia, która nie przeszkadza w jego używaniu zgodnie z przyjętymi standardami, włączając w to, między innymi, wady oprogramowania i wirusy. Odpowiednia konserwacja, wymiana i serwisowanie elementów nietrwałych, takich jak dysze, rurki teflonowe i inne, mieści się w definicji prawidłowego użytkowania i leży po stronie Klienta, a jej brak może skutkować uszkodzeniami urządzenia, będącymi w każdym przypadku wynikiem jego nieprawidłowego użytkowania, co wyklucza roszczenia gwarancyjne. Części nie mające zasadniczego znaczenia dla funkcjonowania urządzenia, takie jak m.in. obudowa, zawiasy, elementy ozdobne nie są objęte gwarancją.

6.7 Reklamacje na podstawie udzielonej gwarancji należy składać pisemnie na adres AGS, ul. Kaczorowskiego 6, 62-020 Swarzędz lub pocztą elektroniczną na adres biuro@3dboom.pl wraz z kopią faktury. W opisie reklamacji prosimy podać numer seryjny urządzenia, a także jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym daty wystąpienia wady. Prosimy również o podanie danych do kontaktu, a także w miarę możliwości o dołączenie zdjęcia/zdjęć dokumentujących zauważone nieprawidłowości.

6.8 Rozpatrzenie reklamacji przez AGS następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od wpłynięcia zgłoszenia.

6.9 AGS dołoży wszelkich starań, aby czas wykonania naprawy był możliwie krótki. Czas potrzebny na usunięcie wady może być różny w zależności od odległości w jakiej mają być świadczone usługi serwisowe, dostępu do pomieszczeń, w których znajduje się urządzenie i dostępności części zamiennych. AGS nie ponosi odpowiedzialności za szkodę (pośrednią i bezpośrednią), powstałą w związku z przekroczeniem czasu rozpatrzenia reklamacji, a także dokonania naprawy. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność AGS z tytułu wady towaru (wynikająca z umowy i czynów niedozwolonych) oraz z tytułu nie dotrzymania przez AGS terminu reakcji jest ograniczona wyłącznie do odpowiedzialności, której zakres został opisany w punkcie 6.14 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

6.10 Na podstawie udzielonej gwarancji AGS jest zobowiązane do usunięcia wad urządzenia lub dostarczenia urządzenia wolnego od wad, jeżeli ich usunięcie nie będzie możliwe:

 • w przypadku gdy wada nie wymaga wymiany części, jej usunięcie może mieć formę samodzielnego działania klienta wyłącznie wtedy, gdy zostało to uzgodnione pomiędzy stronami na piśmie oraz odbywa się pod kierunkiem i według instrukcji udzielonych przez przedstawiciela AGS;
 • w przypadku gdy wada wymaga wymiany części, strony mogą dojść do porozumienia w sprawie samodzielnej wymiany części przez klienta pod kierunkiem i według instrukcji udzielonych przez przedstawiciela AGS, a AGS dostarczy klientowi wymagane części na swój koszt;
 • w pozostałych przypadkach lub w razie dalszego istnienia wady AGS usunie wadę urządzenia samodzielnie w systemie door-to-door, pod warunkiem należytego zabezpieczenia go przez klienta na czas transportu w oryginalnym opakowaniu;
 • jeśli usunięcie wady nie będzie możliwe, AGS dostarczy klientowi na swój koszt urządzenie wolne od wad, co jednak nie skutkuje odnowieniem biegu gwarancji, chyba że zostanie to uzgodnione pomiędzy stronami na piśmie.

6.11 Usługa w systemie door-to-door oznacza, że towar wadliwy, wymagający przemieszczenia do serwisu na czas naprawy i z powrotem po jej wykonaniu, zostanie przemieszczony przez i na koszt AGS za pośrednictwem wybranej przez AGS poczty kurierskiej. Klient jest zobowiązany do właściwego przygotowania i zabezpieczenia towaru na czas transportu w oryginalnym opakowaniu. Ewentualne uszkodzenia i wady towaru powstałe w czasie transportu do serwisu w skutek niewłaściwego zabezpieczenia towaru przez klienta nie są objęte gwarancją ani ubezpieczeniem na czas transportu i obciążają nadawcę.

6.12 Z wyjątkiem przypadków wprost wskazanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub uzgodnionych pisemnie przez strony, gwarancja nie stanowi zobowiązania, że towar będzie posiadał określone właściwości, warunki, cechy lub wytrzymałość, ani że będzie działać w określony sposób, czy będzie przydatny do odsprzedaży lub innego określonego celu, wszelkie tego rodzaju gwarancje są niniejszym wyłączone.

6.13 Przed rozpoczęciem procedury reklamacyjnej klient jest zobowiązany usunąć nie dostarczone przez AGS części lub produkty, a także wykonać kopie zapasowe wszystkich informacji poufnych znajdujących się w urządzeniu.

6.14 W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej odpowiadamy jedynie za działania umyślne oraz będące wynikiem rażącego niedbalstwa naszych organów oraz osób, którymi posługujemy się przy wykonaniu zobowiązania. Bez względu na stopień zawinienia odpowiadamy za szkody wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia. Ponadto odpowiadamy także za lekkie niedbalstwo naszych organów lub osób, którymi posługujemy się przy wykonaniu zobowiązania, w przypadku niemożności świadczenia, zwłoki ze spełnieniem świadczenia, niedotrzymania gwarancji oraz w przypadku naruszenia innego istotnego zobowiązania umownego; istotnymi zobowiązaniami są te zobowiązania, na których dotrzymaniu mogą klienci regularnie polegać, albo takie, które umożliwiają wykonanie umowy. W przypadku naruszenia tych zobowiązań na skutek lekkiego niedbalstwa nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód typowych, z których wystąpieniem musimy się zdroworozsądkowo liczyć przy zawarciu umowy. Z wyjątkiem szkody w postaci śmierci lub uszkodzenia ciała, nasza odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty stanowiącej 125% ceny produktów. Nasza odpowiedzialność odszkodowawcza wykraczająca poza odpowiedzialność wynikającą z powyższych reguł jest wyłączona. Wskazane powyżej ograniczenia odpowiedzialności obowiązują także na korzyść naszych organów oraz osób, którymi posługujemy się przy wykonaniu zobowiązań.

AGS nie ponosi odpowiedzialności w szczególności z tytułu:

 • szkody spowodowanej uszkodzeniem lub niekompletnością produktu/usługi, które zostało naprawione przez AGS w rozsądnym terminie;
 • pośredniej lub następczej szkody, takiej jak utrata zysków, wynagrodzenia, utrata danych lub przewidywanych oszczędności;
 • szkody, której klient mógł uniknąć stosując się do wskazówek i instrukcji AGS;
 • szkody, która powstała w konsekwencji użytych przez AGS materiałów przekazanych AGS przez Klienta lub działań AGS podjętych zgodnie z klienta instrukcją;
 • jakiejkolwiek szkody powstałej w wyniku nie zachowania przez klienta kopii zapasowych danych i programów komputerowych.

6.15 Usługi serwisowe mogą być świadczone przez telefon lub Internet. Klient ma obowiązek udzielić AGS wszelkiej rozsądnej pomocy, wszelkich potrzebnych informacji oraz współpracować z AGS tak, aby umożliwić wykonanie usługi serwisowej. Klient jest odpowiedzialny za wszelkiego rodzaju zmiany w numerze telefonu lub/i adresie pocztowym, których używa w kontaktach z AGS.

6.16 Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

…………………………………..

7. Siła wyższa

7.1 Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie zobowiązania w przypadku, gdy jest ono wynikiem okoliczności pozostających poza kontrolą stron (siła wyższa). W szczególności dotyczy to takich wypadków jak: strajki, akty terrorystyczne, wojna, problemy związane z dostawą/transportem/produkcją, zmiany kursów walut, działania władz ustawodawczych bądź wykonawczych oraz klęski żywiołowe. Każda ze stron ma prawo do wykonania swojego zobowiązania wynikającego z umowy w dłuższym, rozsądnym terminie. Jednakże, w przypadku gdy działania siły wyższej trwają przez okres przekraczający 60 dni, każda ze stron będzie miała prawo do wypowiedzenia umowy bez prawa do odszkodowania, za pisemnym powiadomieniem drugiej strony.

8. Ochrona danych osobowych

8.1 Dane osobowe umieszczone w bazie danych AGS są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb sklepu, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom bez wyraźnej zgody kupującego. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania poprzez oświadczenie woli wysłane na adres biuro@3dboom.pl lub AGS, ul. Kaczorowskiego 6, 62-020 Swarzędz.

8.2 Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

9. Postanowienia końcowe

9.1 Prowadzona przez nas strona internetowa, jak również jej cała zawartość, w szczególności teksty, fotografie, obrazy, grafika, druki, filmy, prezentacje, ilustracje, jak również wszelkiego rodzaju oprogramowanie (Software), a także wszystkie oznaczenia i/lub wzory przemysłowe są chronione przeciwko nieuprawnionemu użyciu prawami własności intelektualnej, w szczególności prawami autorskimi, prawami od nazw i obrazów, prawami do znaków towarowych względnie prawami z zarejestrowanych lub niezarejestrowanych wzorów przemysłowych.

9.2 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży nie naruszają żadnych postanowień ustawowych odnoszących się do praw konsumentów, w tym w szczególności ustawy z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego.

9.3 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży są częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna – sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia, a ewentualne jej późniejsze zmiany nie mają na to wpływu.

9.4 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży podlegają prawu polskiemu oraz wyłącznie polskim sądom powszechnym. Orzeczenie przez sąd, że niektóre z postanowień niniejszych Warunków nie mogą być dochodzone przed sądem nie ma wpływu na pozostałe postanowienia, dla których droga sądowa jest dopuszczalna. Stosowanie przepisów konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów zostaje wyłączone.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________¨
__