Zakup drukarki 3D zwolniony z podatku VAT?

Drukarki Builder cieszą się niesłabnącą popularnością wśród placówek oświatowych, w szczególności uczelni wyższych. Wynika to z wyjątkowych właściwości druku z użyciem systemu Dual Feed, ogromnych rozmiarów pól roboczych oraz doskonałej precyzji pracy, które zapewniają niemal nieograniczone możliwości tworzenia nowych obiektów, prototypów, makiet czy dzieł sztuki.

 

Czy zatem taki zakup obciążony jest podatkiem VAT w wysokości 23%? Odpowiedź brzmi: tak, chyba że spełnione zostaną łącznie ściśle określone warunki. Oznacza to, że nie wystarczy spełnić jeden lub dwa, należy spełnić je wszystkie.

 

Jak wiemy, z zasady, odpłatna dostawa towarów i usług jest opodatkowana podatkiem VAT według aktualnie obowiązujących stawek. Regulują to przepisy ustawy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.). Jednak w tekście ustawy przewidziane są również wyjątki od tej zasady i jednym z nich jest dostawa sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych, która może korzystać ze stawki VAT 0% pod określonymi warunkami.

 

Pierwszym warunkiem, wynikającym z art. 83 ust. 1 pkt 26, jest, aby dostawa była przeznaczona dla placówki oświatowej lub dla organizacji humanitarnej, charytatywnej lub edukacyjnej w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówce oświatowej.

 

Aby nie było wątpliwości – przez placówki oświatowe, o których tutaj mowa, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze (art. 43 ust. 9 ustawy). Warto podkreślić, że zgodnie z aktualnymi interpretacjami wielu Izb Skarbowych, nie ma przy tym znaczenia, czy zakupu dokonuje bezpośrednio uprawniona placówka, czy działa w jej imieniu odpowiedni organ prowadzący, np. gmina lub powiat. Ważne, aby sprzęt był przeznaczony dla danej szkoły i do niej właśnie trafił, a jego użytkownikami byli uczniowie i nauczyciele. Wynika z tego, że na fakturze jako kupujący może figurować gmina, a jako odbiorca już konkretna placówka, dla której został zakupiony sprzęt. Takie stanowisko zostało przyjęte np. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 20 czerwca 2014 r.

 

Kolejnym koniecznym do spełnienia warunkiem w celu zastosowania preferencyjnej stawki podatku 0% w przypadku dostaw sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych jest zaliczenie dostarczanych towarów do określonych grup towarowych wymienionych w załączniku nr 8 do ustawy. W obecnym brzmieniu załącznika są to: jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, drukarki, skanery, urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących) oraz urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

 

Katalog towarów, co do których mają zastosowanie przepisy art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, został przez ustawodawcę określony w sposób szeroki, co oznacza, że nie ograniczono go do konkretnych pozycji z Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, a wymieniono jedynie grupy towarów, bez podania szczegółowego oznaczenia. Z drugiej strony jednak jest to katalog zamknięty, co oznacza, że ustawodawca nie przewidział w tym przypadku jakichkolwiek wyjątków, ani interpretacji rozszerzających. Z powyższego wynika, że nie każdy sprzęt komputerowy będzie opodatkowany 0% stawką podatku, lecz tylko i wyłącznie wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o VAT. Wszystkie niewymienione w tym załączniku towary wchodzące w skład sprzętu komputerowego będą opodatkowane stawką podstawową VAT, tj. 23%.

 

Na tej podstawie możemy sądzić, że drukarka 3D stanowi towar wymieniony w grupie towarów pod wspólną nazwą „drukarki” w załączniku nr 8 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.). Innymi słowy, fakt, że zamiast „płaskiego” odwzorowania na papierze lub innym nośniku pliku zawierającego tekst lub rysunek, mamy odwzorowanie przestrzenne, nie ma w tym konkretnym przypadku znaczenia ze względu na szeroki sposób określenia wymienionych w załączniku produktów. Jest to stanowisko przyjęte np. przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 2 grudnia 2016 r.

 

Trzecim warunkiem niezbędnym do uzyskania zwolnienia z podatku VAT jest odpowiednie udokumentowanie dostawy sprzętu dla placówki oświatowej. Zgodnie z treścią art. 83 ust. 14 ustawy – dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem:

 

– posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a; lub

 

– posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

 

Konieczne zatem jest zaangażowanie organu nadzorującego daną placówkę oświatową, który ma za zadanie formalnie potwierdzić zamówienie sprzętu, a w przypadku organizacji charytatywnych lub edukacyjnych dodatkowo należy podpisać stosowną umowę o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego i jej kopię przekazać dostawcy.

 

Wszystkie te dokumenty, a więc wiążące zamówienie sprzętu wystawione przez placówkę oświatową i w sposób formalny potwierdzone przez jej organ nadzorujący oraz, jeśli dotyczy, kopię umowy o nieodpłatnym przekazaniu, dostawca ma obowiązek dostarczyć właściwemu urzędowi skarbowemu (art. 83 ust. 15 ustawy). Jest to czwarty i ostatni warunek konieczny do spełnienia w celu uzyskania prawa do zastosowania stawki VAT w wysokości 0%.

 

Izby Skarbowe w całym kraju coraz częściej wydają interpretacje zbieżne z ww. stanowiskami Izb Skarbowych w Warszawie i Poznaniu, przychylnie odnosząc się do stosowania zerowej stawki VAT w przypadku dostaw drukarek 3D przeznaczonych dla placówek oświatowych, należy więc mieć nadzieję, że coraz więcej uczniów i studentów w Polsce będzie miało możliwość uczenia się najnowszych technologii 3D w praktyce.


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________¨
__